Aanmelden uitkering


Aanvragen eenmalige Loss of License uitkering

Het bestuur beoordeelt de aanvraag voor een eenmalige Loss of License uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er in ieder geval sprake te zijn van definitieve afkeur om medische redenen, men heeft geen vliegmedisch brevet meer, en dient de salaris betaling door KLM niet meer plaats te vinden. Over het algemeen valt dit samen met een aanvraag voor toetreding in het invaliditeitspensioen van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Tevens dient de aanvrager lid te zijn van de VNV (voor minimale duur zie het reglement). De aanvraag dient binnen twee maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met KLM, of reeds na het volledig stoppen van de salaris betaling, middels onderstaand formulier bij de stichting gedaan te zijn.

Het bestuur vraagt u een korte beschrijving van de situatie te geven en de volgende stukken voor zover mogelijk bij de mail met de aanvraag te voegen. Indien stukken niet beschikbaar zijn dit graag aangeven met de eventuele reden.

  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie meest recente salarisstrook;
  • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst KLM of stopzetten loonbetaling;
  • Brief van KLM 'Betaling bij arbeidsongeschiktheid';
  • Bewijsstukken beroepsarbeidsongeschiktheid;
  • Brief toekenning (of weigering) invaliditeitspensioen van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM;
  • Een screenshot van de online Pensioenplanner van het Pensioenfonds waaruit de ingangsdatum van uw (verschoven) ouderdomspensioen blijkt.

De bovenstaande bescheiden kunnen per mail worden gestuurd naar aanmelden@slolf.nl.

Het bestuur kan mondeling of schriftelijk nadere inlichtingen te verlangen, alsmede nadere bewijsstukken. Tevens kan het Bestuur een in Nederland uit te voeren geneeskundig onderzoek opdragen, waarvan de kosten voor rekening komen van de Stichting.

Het bestuur start binnen vier weken na ontvangst van de bescheiden de behandeling van de uitkeringsaanvraag. Deze termijn kan éénmalig met maximaal vier weken worden verlengd.

Uiterlijk binnen drie maanden nadat de aanvraag in behandeling is genomen, neemt het bestuur een besluit of u in aanmerking komt voor een Loss of License uitkering. Deze termijn kan éénmalig met maximaal vier weken worden verlengd. Het besluit wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Voor gedetailleerde voorwaarden en procedurebeschrijving en vaststelling van de hoogte van de uitkering en betaalwijze verwijzen wij u naar het reglement en de statuten.

Klik hier voor het aanmeldformulier.