Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak geïnformeerd te blijven op het gebied van het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen. Gedurende deze vergaderingen zullen de balans en de staat van baten en lasten, het gevoerde beleid en het verlenen van decharge aan het bestuur met betrekking tot de jaarrekening, en de begroting voor het volgende kalenderjaar worden geagendeerd en besproken.

Naast bovenstaande taken kan de Raad van Toezicht een hertoetsing uitvoeren in geval van afwijzing van een uitkeringsaanvraag. Klik hier voor meer informatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Namens KLM:

  • Mevr. L.L. Bruns, Director Industrial Relations and Compensations & Benefits Flight Staff
  • Dhr. J. de Hollander, VP Finance & Control, KLM Flight Operations

Namens VNV:

  • Dhr. C.T.R. Verhagen, president VNV
  • Dhr. C.W.N. George, vicepresident VNV