Privacy Richtlijn


Wie zijn wij?

Stichting Loss of License Fonds (SLoLF) heeft als doel uitvoering te geven aan de in de KLM-vlieger cao gemaakte afspraken over het verstrekken van een eenmalige uitkering in het geval een KLM-vlieger en tevens VNV-lid om medische redenen definitief wordt afgekeurd en zijn of haar werk als vlieger definitief niet meer kan uitoefenen.

Het bestuur van Stichting Loss of License Fonds bestaat uit drie bestuursleden welke de taak hebben te toetsen en te beoordelen of er omstandigheden zijn welke recht geven op een uitkering. Hiervoor heeft het bestuur een aantal gegevens nodig welke door de aanvrager op verzoek worden verstrekt.

De soorten gegevens die we verwerken

Bij het aanvraagformulier vermelden we een overzicht van de gegevens welke we nodig hebben ter beoordeling van de aanvraag. In grote lijnen willen we weten wie de aanvrager is, of hij/zij werkzaam is bij de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM), lid is van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), onder welke omstandigheden een uitkering wordt gedaan en of de uitkeringsaanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals in ons reglement verwoord.

Hoe verzamelen we gegevens?

We verzamelen gegevens zoals u die aan ons verstrekt. De gegevens zoals gevraagd in het aanvraagformulier komen als e-mail bij de secretaris binnen. Aanvullende gegevens verwerken we op een zelfde wijze. Van de VNV ontvangen we informatie omtrent uw lidmaatschap van de VNV. We verzamelen geen gegevens over u via sociale netwerken.

Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken

We verzamelen uw gegevens om te toetsen en te beoordelen of er omstandigheden zijn welke recht geven op een eenmalige uitkering zoals het reglement bepaald. Verder gebruiken we uw gegevens alleen om met u te communiceren, via e-mail, post en/of telefonisch.

Toegang geven tot of het delen met derden van gegevens

Stichting Loss of License Fonds deelt uw gegevens niet met derden. Ook geven we geen andere instanties of personen inzicht in uw gegevens. We kunnen door wet gedwongen worden uw gegevens te overleggen, indien dit het geval is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Beveiliging en bewaring van gegevens

Gegevens en gegevensdragers worden met zorg beveiligd en in een beveiligde omgeving bewaart, dit gebeurt met de beperkingen die de techniek voor een kleine organisatie met zich meebrengt.

Gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk. Documenten voor de aanvraag van een uitkering zullen we maximaal vijf jaar bewaren.

Uw rechten

U kunt te allen tijde het bestuur van Stichting Loss of License benaderen met het verzoek uw gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacy beleid.

Hoe wordt deze Privacy Richtlijn bijgehouden?

We blijven deze privacy richtlijn voortdurend herzien. De meest actuele versie van het beleid zal op de website www.slolf.nl worden gepubliceerd. Wijzigingen kunnen door het bestuur worden doorgevoerd, hierover zal niet apart gecommuniceerd worden.

Het bestuur heeft een aanvullende Privacy Verklaring opgesteld. In deze verklaring staat nader toegelicht hoe we met verwerking van persoonsgegevens omgaan. U kunt een afschrift van deze verklaring opvragen bij het bestuur.